De vindplaats voor passend werk, leren en doen. Bij jou in de buurt.

algemene voorwaarden

van stichting De Omslag, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam. 
Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd met betrekking tot overeenkomsten gesloten aangaande Jekuntmeer.nl. 

Jekuntmeer.nl is een online dagactiviteitendatabank voor aanbieders, verwijzende organisaties en afnemers.

Artikel 1. Definities

1.1 Abonnement: overeenkomst tussen Gebruiker en Abonnementhouder inzake de verlening van diensten met betrekking tot de Website.

1.2 Abonnementhouder: persoon of instantie die een abonnement heeft afgesloten met Gebruiker.

1.3 Account: samenstel van een aantal Verwijzers.

1.4 Dienst: de toegang tot en gebruik van de informatie op de Website door Verwijzer.

1.5 Jekuntmeer.nl: Website onder beheer van Gebruiker waarop vraag en aanbod van maatschappelijk betrokken activiteiten bij een komen.

1.6 Gebruiker: stichting de Omslag

1.7 Inloggegevens: toegangcodes die toegang geven tot de Website.

1.8 Moderator: persoon die namens de abonnementhouder de accounts beheert. Een moderator is tevens Verwijzer.

1.9 Verwijzer: natuurlijk persoon die via een account en door middel van inloggegevens toegang heeft tot de Website.

1.10 Website: www.jekuntmeer.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De Website bestaat uit een gedeelte dat toegankelijk is voor elke bezoeker en een gedeelte dat slechts met gebruik van inloggegevens toegankelijk is.

2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer een Abonnementhouder een abonnement afsluit met de Gebruiker. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing voor aanbiedende organisaties op Jekuntmeer.nl. Het gebruik van Jekuntmeer.nl voor aanbiedende organisaties is kosteloos. 

2.3 Eventuele (afwijkende) algemene voorwaarden van de Abonnementhouder worden uitdrukkelijk afgewezen, behoudens en voor zover schriftelijk door de Gebruiker erkent.

Artikel 3. Opzegtermijn en duur

3.1 Het abonnement wordt telkens aangegaan voor de duur van een kalenderjaar. Het abonnement wordt behoudens ingeval van opzegging als bedoeld in artikel 3.2, stilzwijgend en automatisch elk jaar voortgezet, telkens voor de duur van een jaar.

3.2 Opzegging kan plaatsvinden één maand voor het einde van het betreffende nieuwe kalenderjaar. De opzegging dient uiterlijk op 30 november per elektronische post te zijn ontvangen door Jekuntmeer.nl.

Artikel 4. Prijzen en betaling

4.1 Aanmelding voor een abonnement kan op ieder moment gedurende het kalenderjaar. De abonnementsprijs in dat jaar wordt bepaald door het aantal resterende maanden in het kalenderjaar te tellen vanaf de eerst volle maand van aanmelding. De abonnementsprijs voor dat jaar wordt als volgt berekend: het aantal resterende maanden, als bedoeld in de eerste volzin van dit artikel, wordt gedeeld door 12; de uitkomst van deze som wordt vermenigvuldigd met de jaarlijkse abonnementskosten en de jaarlijkse kosten van de accounts.

4.2 Bij aanvang van het abonnement dient betaling van de verschuldigde abonnementskosten (inclusief BTW) en de kosten van de accounts (inclusief BTW) plaats te vinden binnen veertien dagen na ondertekening van de overeenkomst.

4.3 Bij stilzwijgende verlenging van het abonnement, zoals bedoeld in artikel 3.1, zal de Abonnementhouder een factuur ontvangen in de maand december voor het daaropvolgend kalenderjaar.

4.4 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum op een door jekuntmeer.nl aan te geven wijze.

4.5 Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de Abonnementhouder in verzuim en is het gedeclareerde bedrag terstond opeisbaar; de Abonnementhouder is vanaf het moment van het verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van één procent per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

4.6 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Abonnementhouder zullen de vorderingen van Gebruiker terstond opeisbaar zijn.

4.7 De door de Abonnementhouder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van de opeisbare bedragen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Abonnementhouder, dat de betaling betrekking heeft op een later factuurbedrag.

4.8 Is de Abonnementhouder in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is de abonnementhouder vijftien procent van de hoofdsom verschuldigd met een minimum van € 75,00.

Artikel 5. Verplichtingen van Abonnementhouders/Verwijzers

5.1 Abonnementhouders/Verwijzers dienen zich te onthouden van gedragingen die in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Gebruiker en dienen zich te houden aan eventuele aanvullende door Gebruiker gestelde voorwaarden.

5.2 Abonnementhouders/Verwijzers dienen zich te onthouden van gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse en Europese wet- en/of  regelgeving en dienen zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige (on-line) Verwijzer verwacht mag worden.

Artikel 6. Oneigenlijk gebruik

6.1 Bij oneigenlijk gebruik dan wel technisch oneigenlijk gebruik behoudt Gebruiker zich het recht voor de in verband daarmee passende maatregelen te nemen tegen de Abonnementhouder. Deze maatregelen kunnen onder meer, doch niet uitsluitend bestaan in het blokkeren van de diensten voor de Abonnementhouder/Verwijzer.

6.2 Onder oneigenlijk gebruik wordt onder meer verstaan, misbruik dat rechtstreeks negatieve gevolgen heeft voor een andere Website- cq Internetgebruiker of een groep van Website- cq Internetgebruikers.

6.3 Onder technisch oneigenlijk gebruik wordt ondermeer verstaan al hetgeen dat al dan niet rechtstreeks negatieve gevolgen heeft voor andere Websitegebruikers en de beïnvloeding van de werking van de server, op welke wijze dan ook.

6.4 Van misbruik is tevens sprake, zonder dat er sprake is van een limitatieve opsomming, het versturen van ongevraagde (commerciële bulk) e-mail, het doen van beledigende, racistische en pornografische uitlatingen, het verrichten van (pogingen tot) verstoringen van de correcte werking van accounts en portscans.

Artikel 7. Maatregelen

7.1 Gebruiker behoudt zich het recht voor in de gevallen benoemt in artikel 3 lid 5 (verzuim), artikel 6 (oneigenlijk gebruik) artikel 8 en handelen in strijd met artikel 9, de toegang van de Abonnementhouder/Verwijzer tot de Website te blokkeren. In gevallen van oneigenlijk gebruik, in welke vorm dan ook, is de Gebruiker bevoegd een onderzoek in te stellen.

7.2 Wanneer na onderzoek blijkt dat er geen sprake is van oneigenlijk gebruik of het oneigenlijk gebruik door de Abonnementhouder/Verwijzer is opgeheven, zal de toegang tot de Website hersteld worden. De Abonnementhouder/Verwijzer zal geen aanspraak kunnen maken op enige compensatie in welke vorm dan ook van Gebruiker over de periode dat het toegang tot de Website voor de Abonnementhouder/Verwijzer is geblokkeerd.

7.3 Indien na onderzoek is gebleken sprake te zijn van oneigenlijk gebruik, zijn alle kosten met betrekking tot dit onderzoek voor rekening van de oneigenlijk gebruiker. Gebruiker zal deze kosten op de oneigenlijk gebruiker verhalen.

7.4 Gebruiker behoudt nadrukkelijk haar recht voor de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot aan het moment dat de in het vorige lid bedoelde schade is vergoed.

Artikel 8. Inloggegevens

8.1 De inloggegevens zijn nadrukkelijk en met uitsluiting van anderen aan één persoon gebonden: de Verwijzer, danwel Moderator. Het is de moderator en Verwijzer verboden inloggegevens aan derden die niet werkzaam zijn bij of verbonden zijn aan de abonnementhouder te verstrekken.

8.2 De Abonnementhouder, Moderator en de Verwijzer zijn zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik op deze site door anderen die van de inloggegevens gebruik maken.

8.3 Hetgeen in lid 1 en 2 van dit artikel is vermeld, is ook uitdrukkelijk van toepassing wanneer de Verwijzer zichzelf niet heeft afgemeld (‘uitgelogd’).

8.4 De Verwijzer/Abonnementhouder moet verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik door een derde van zijn inloggegevens direct melden aan Gebruiker.

8.5 Gebruiker heeft de bevoegdheid om alle schade, als gevolg van niet geautoriseerd gebruik en alle vormen van misbruik door de Abonnementhouder/Verwijzer van de inloggegevens, aan de Abonnementhouder in rekening te brengen.

Artikel 9. Auteursrecht en intellectueel eigendom

9.1 Op de inhoud van de Website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Gebruiker of aan derden.

9.2 De Abonnementhouder/Verwijzer erkent dat alle beeldmateriaal op de Website, inclusief afbeeldingen, foto`s, illustraties en video`s, beschermd zijn door auteursrechtwetten en andere toepasselijke wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendom.

9.3 Het is de Abonnementhouder/Verwijzer uitdrukkelijk verboden om beeldmateriaal van de Website te kopiëren, reproduceren, wijzigen, verspreiden, openbaar maken, tentoonstellen, verkopen of enig ander gebruik te maken dat inbreuk maakt op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van Gebruiker of derden.

9.4 De Abonnementhouder/Verwijzer is als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde toestemmingen en licenties met betrekking tot het gebruik van beeldmateriaal dat niet eigendom is van Gebruiker. Bij het uploaden of delen van beeldmateriaal op de Website garandeert de Abonnementhouder/Verwijzer dat hij/zij de rechthebbende is van het betreffende beeldmateriaal of dat hij/zij toestemming heeft verkregen van de rechthebbende om het beeldmateriaal te gebruiken.

9.5 De Abonnementhouder/Verwijzer vrijwaart Gebruiker van alle aanspraken, schade, kosten en uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit of verband houden met het schenden van auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot beeldmateriaal dat door de Abonnementhouder/Verwijzer op de Website wordt geüpload of gedeeld.

Artikel 10. Boetebeding

10.1 Wanneer de Abonnementhouder handelt in strijd met één of meerdere van zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en/of de met Gebruiker gesloten overeenkomst, dan zal de Abonnementhouder, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning zal zijn of kan worden vereist een niet voor matiging vatbare boete verbeuren aan de Gebruiker.

10.2 De boete zal zijn verschuldigd ongeacht de vraag of de overtreding aan de Abonnementhouder of Verwijzer is toe te rekenen.

10.3 Per overtreding verbeurt de Gebruiker een boete van € 500,00 (zegge vijfhonderd euro) ineens, alsmede een boete groot € 100,00 (zegge honderd euro) per dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt.

10.4 Naast het opleggen van een boete behoudt Gebruiker het recht voor om tevens nakoming en/of volledige schadevergoeding van de Abonnementhouder te vorderen.

10.5 Gebruiker behoudt nadrukkelijk haar opschortingsrecht voor, tot aan het moment dat de in de vorige leden bedoelde schade is vergoed.

Artikel 11. Beperking aansprakelijkheid

11.1 De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving vooraf door de Gebruiker worden aangepast, gewijzigd of aangevuld.

11.2 Voor schade van de wederpartij als gevolg van het (toerekenbaar) tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen door Gebruiker, of als gevolg van onrechtmatig handelen van Gebruiker, is Gebruiker behoudens opzet of grove schuld van haar of haar leidinggevende ondergeschikten niet aansprakelijk.

11.3 Voor zover Gebruiker voor schade als hiervoor omschreven evenwel toch aansprakelijk mocht zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de Abonnementhouder in het jaar van de schade aan abonnementgeld aan Gebruiker is verschuldigd.

Artikel 12. Vrijwaring

12.1 Abonnementhouder vrijwaart Gebruiker ter zake van alle eventuele aanspraken van derden in verband met schade die is veroorzaakt door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13. Links

13.1 Deze Website kan links bevatten naar externe Websites. Gebruiker is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op de Website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar de Website.

Artikel 14. Persoonsgegevens en Privacy

14.1 visie op privacy
Privacy is voor ons erg belangrijk. We hanteren een beleid dat we geen informatie verzamelen, die niet essentieel zijn voor het organiseren van onze diensten en producten.

14.2 welke gegevens verzamelen we en waarvoor

Voor Jekuntmeer.nl verzamelen en bewaren we de gegevens, die u als organisatie of projectbeheerder aan ons heeft verstrekt. Daarnaast kunt u zich zelf aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. In het verwerkingsregister van Stichting De Omslag staat vastgelegd welke gegevens worden verwerkt.

14.3 met wie delen we uw gegevens
Wij delen uw gegevens niet met derden. We delen uw gegevens wel met partijen die voor ons activiteiten uitvoeren, zoals Swink Webservices, die de helpdeskactiviteiten voor Jekuntmeer.nl uitvoeren en Piipol, die het technisch beheer van de site verzorgt. Met deze partijen heeft Stichting De Omslag een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin wij afbakenen waar onze wederzijdse verantwoordelijkheden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens liggen.

14.4 als er iets mis gaat
In het verwerkingsregister en in de verwerkersovereenkomsten staat ook wat te doen bij onverhoopte incidenten. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hiervoor in 2015 de ‘beleidsregels meldplicht datalekken’ opgesteld. Daar houden we ons aan.

14.5 meer weten, wijzigen of verwijderen
Wilt u meer informatie of uw persoonsgegevens inzien, laten wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Geen probleem. Stuur dan een mail aan info@jekuntmeer.nl.

14.6 cookies
Onze website http://www.jekuntmeer.nl maakt gebruik van cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Artikel 15. Wijzigingen

15.1 Gebruiker behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. De Abonnementhouders worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

15.2 Veranderingen zullen pas ingaan nadat de Abonnementhouders daarvan vooraf schriftelijk op de hoogte zijn gesteld.

Artikel 16. Toepasselijk recht

16.1 Op alle overeenkomsten tussen Gebruiker en de Abonnementhouder is het Nederlandse recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Gebruiker en de Abonnementhouder worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 17. Vindplaats van deze voorwaarden

17.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 21 september 2007 onder nummer 34125260.

17.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende overeenkomst.

venster sluiten

venster sluiten

hulp bij inloggen

Bent u uw wachtwoord vergeten?
Voer uw gebruikersnaam of emailadres in en klik op verstuur.

Heeft u nog geen account? Kijk dan hier voor meer informatie.

Feedback en Support